Επιδημιολογία ΙΙ

|κλινική Μικροβιολογία Ι|
18. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Είναι η συστηματική συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία στοιχείων σχετιζόμενων με λοιμώδη νοσήματα με σκοπό τη λήψη μέτρων δημόσιας υγείας.  
Με την επιδημιολογική επιτήρηση επιχειρούμε τη συνεχή και συστηματική συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των επιδημιολογικών στοιχείων των λοιμωδών νόσων. Αυτό εν γένει προσεγγίζεται με i. την ανίχνευση μεμονομένων κρουσμάτων, αλλά κια των ατόμων που ήρθαν σε επαφή, ii. έγκαιρη μελέτη των επιδημιών προς τον σκοπό τη λήψη μέτρων για τπν πρόληψη και τον έλεγχο, iii. παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων του νοσήματος στον γενικό πληθυσμό, iv. παρακολούθηση των τρόπων μετάδοσης, τον προσδιορισμό των ομάδων κινδύνου και των παραγόντων κινδύνου, v. αξιολόγηση των ληφθέντων μέτρων κια πρόβλεψη του μελλοντικού φορτίου του νοσήματος. Ο όρος επιδημιολογική επιτήρηση περιγράφει τις διαδικασίες με τις οποίες παρακολουθούνται οι τάσεις στη συχνότητα των λοιμωδών νόσων τα οποία μπορεί να προκαλούν οξέα συμβάντα ή επιδημίες. Μπορεί να διακριθεί σε: α. ενεργητική επιτήρηση (: όταν υπάρχει ανάγκη στενής παρακολούθησης της κιντητικότητας μιας νόσου, με εφαρμογή εξειδικευμένου προγράμματος επιτήρησης. Κατ΄αυτήν οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να αποστέλλουν συνεχείς και αμελητί ανταποκρίσεις αναφορικά με τα κρούσματα και της εκβάσεις τους στην υπό μελέτη νόσο. Στην ενεργητική επιτήρηση, τα επιδημιολογικά δεδομένα αναζητούνται ενεργά από τις υγιειονομικές υπηρεσίες.