ηλεκτρονικό τσιγάρο

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο, γνωστό και ως σύστημα απελευθερώσεως νικοτίνης, αρχικά εμφανλιστηκε στην Κίνα το 2003 έχει την ικανότητα να παρέχει ουσιώδες κοινωνικό όφελος, διευκολύνοντας την διακοπή του καπνίσματος. Πρόκειται γι; συσκευές που, μεσω θερμάνσεως ειδικού μίγματος  παράγουν ένα νεφέλωμα που εμπεριέχει διάλυμμα (φυτική γλυκερίνη, προπυλενική γλυκόλη, ή ένα μίγμα αυτών) ένα ή περισσότερα βελτιωτικά και νικοτίνη, από 0-24 mg, αν και η νικοτίνη μπορεί να παραληφθεί. Η εξαέρωση του μίγματος στο στάδιο της θερμάνσεως, ακολουθείται από ταχεία ψύξη, οπότε μετατρέπεται σε αεροσόλη. Η διαδικασία αυτή είναι σημαντικά διαφορετική από την καύση του καπνού, έτσι που η αεροσόλη από το e-τσιγάρο (ΗΤ)και ο καπνός από το συμβατικό τσιγάρο (ΣΤ) έχουν πολύ διαφορετική σύνθεση. Η αεροσόλη από το ΗΤ εισπνέεται κατευθείαν από τον χρήστη μέσω επιστομίου Κάθε συσκευή διαθέτει μπαταρία, δεξαμενή αποθηκεύσεως του υγρού πληρώσεως, και θάλαμο εξαερώσεως, που συνοδεύεται από το εξάρτημα θερμάνσεως. Η διάθεση νικοτίνης, μέσω του ΗΤ διαδραματίζει κρίριμο ρόλο, επειδή καθιστά το ΗΤ ελκυστικό από τους εθισμένους στη νικοτίνη καπνιστές (&, &). Ιδιαίτερη μνεία θεωρείται απαραίτητη, ως προς τη χρήση του ΗΤ από παιδιά, ηλικίας μικρότςερης των 18 ετών, ιδίως για πειραματικούς λόγους. Εκτιμάται ότι το 2013, ~263000 μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου οι οποίοι δεν είχαν ποτέ καπνίσει ΣΤ, χρησιμοποιούσαν ΗΤ (&). Στους λόγους, στους οποίους αποδίδεται η προοδευτική αύξηση του ΗΤ μεταξύ εφήβων περιλαμβάνεται η σθεναρή του αγοραία προώθηση και οι σχετικές αντικαπνιστικές εκστρατείες, σε ομάδες πληθυσμού, στις οποίες δεν έχουν αποσοβηθεί οι λόγοι που τους καθηλώνουν στο κάπνισμα (&, &, &, &)
το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν φαίνεται ότι ικανοποιεί τις προσδοκίες για διακοπή του συμβατικού καπνίσματος, παρέχοντας νικοτίνη, απαλλαγμένη από τις τοξικές ουσίες, που συμπαρασύρονται με το συμβατικό κάπνισμα


πίνακας 1. συστατικά της υγρής και αέριας φάσεως των συστατικών στο ΗΤ (&, &, &, &)


υγρά: γλυκερόλη, προπυλενική γλυκόλη, νικοτίνη
άλλα συστατικά: ακετόνη, ακρολεΐνη, 1,3-βουταδιένη, κυκλοεξάνιο, διεθυλενική γλυκόλη (<4μg/g), αιθυλενική γλυκόλη (ανάλογα με τον τύπο του ΗΤ, η συγκέντρωσή της κυμαίνεται από <10-67μg/g), εθανόλη, φορμαλδεΰδη, αλκαλοειδή καπνού (νορνικοτίνη, μυοσμίνη, αναβασίνη), παρ΄όλο ότι ο καπνός δεν συγκαταλέγεται στα συστατικά του ΗΤ.
αεροσόλες: γλυκερόλη, προπυλενική γλυκόλη, νικοτίνη, ακεταλδεΰδη, ακετόνη, ακρολεΐνη, φορμαλδεΰδη, Ν'-νιτροσονορνικοτίνη, 4-(μεθυλονιτροζαμινο)-1-(3-πυριδυλ)-1-μπουτανόνη, μέταλλα (κάδμιο, μόλυβδος, νικέλιο, ψευδάργυρος, χαλκός
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, η συνεισφορά του ΗΤ για διακοπή του καπνίοσματος δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ η χρήση του, ως εναλλακτικού τρόπου προσλήψεως νικοτίνης δεν είναι άμοιρη αναλόγων κινδύνων καρκινογενέσεως. Δεν έχουμε εντοπίσει στη προσιτή μας βιβλιογραφία τη αιτιολογική σχέση του ΗΤ με τη ΧΑΠ, προφανώς λόγω του μικρού χρόνου που το ΗΤ διατίθεται στην ελέυθερη αγορά.
 

 

 Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ΗΤ, αποτελούν δείγμα υψηλής τεχνολογίας, που αποβλέπει στην παροχή νικοτίνης, χωρίς προσμίξεις των βλαπτικών χημικών, που παρασύρονται κατά το κάπνισμα. Προοδευτικά καθίστανται περισσότερο δημοφιλή (&), καθώς εισφέρουν στην προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος ή παριστούν εναλλακτική μέθοδο προσλήψεως, νικοτίνης, απαλλαγμένης από τα συμπαρασυρόμενα τοξικά προϊόντα της καύσεως του συμβατικού τσιγάρου (&). Σημειώνεται ότι το ΗΤ δεν θεωρείται φάρμακο, ούτε πτροφικό προϊόν, σε κανένα μέρος του κόσμου και παραμένει ως ένα καπνιστικό προϊόν ( WHO Electronic Nicotine Delivery Systems, Including Electronic Cigarettes. Report by the Convention Secretariat; Proceedings of the Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control; Geneva, Switzerland. 18 June 2012.).  Έτσι, το ΗΤ συνδέεται με μια θετική προσδοκία, της διακοπής καπνίσματος (&), παρ΄όλο, που μέχρι σήμερα, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να έχει πραγματωθεί, καθώς μόνο 12-14% των καπνιστών, έχουν περιοριστεί μόνο στη χρήση του ΗΤ (&,&).  Τα επίπεδα νικοτίνης, στα οποία είναι εθισμένος ο χρήστης πετυχαίνονται στο περιφερικό αίμα εντός 5 λεπτών χρήσεως του ΕΤ, αν και όλοι οι συγγραφείς δεν συμφωνούν στην ταχεία όρτιση με νικοτίνη, από τη χρήση ΗΤ (&), όπως και εάν αυτό συμβαίνει μέσω απορροφήσεως από τον στοματικό βλεννογόνο. Γενικά, υπάρχουν πολύ περιορισμένα δεδομένα, με τα οποία θα μπορούσε να υποστηριχθεί βάσιμα ότι το ΗΤ μπορεί να εισφέρει σημαντικά στην προσπάθεια διακοπής του κσυμβατικού καπνίσματος, καθώς κλινικές δοκιμές και μελέτες παρατηρήσεως έχουν καταλήξει σε συγχυτικά αποτελέσματα (&,&). Η σχετική ανάλυση από την Cochrane (2014) κατέληξε σε επιφυκατικά συμεπράσματα, καθώς βασίστηκε στον διαθέσιμο μικρό αριθμό κλινικών σμελετών.
COS AND PROS. Η θελωρση και η υποστήριξη της χρήσεως του ΗΤ βασίζεται στην ικανότητά του να εισφέρει στην προσπάθεια διακοπής του καπίισματος, χωρίς να προκαλέσει άλλα προβλήματα υγείας. Σημειώνεται ότι πολλές ουσίες που απελευθερώνονται ως αεροσόλη από τη ΗΤ χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα στην παρασκευή φαγητού (&), καθώς θεωρούνται ασφαλή για απορρόφηση από το πεπτικό, αλλά δεν έχει διακριβωθεί η δράση τους μεάν λαμββάνονται ως αεροσόλη, μέσω εισπνοής. Σε μια μελέτη σε πειραματικές διατάξεις βρέθηκε ότι τη εισπνοή  γλυκερόλης (σύνηθες περιεχόμενο στα ΗΤ) προκάλεσε ήπια πλακώδη μετάπλαση στους ανώτερους αεραγωγούς (&,&,&). Είναι ευνόητο ότι, ακόμη και περιορισμένης εκτάσεως παρενέργειες από τη χρήση του ΗΤ δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές είτε το ΗΤ χρησιμοποιείται ως μέθοδος διακοπής του καπνίσματος ή ως εναλλακτική συνήθεια του καπνίσματος συμβατικού τσιγάρου, ενώ οι παρενέργειες πρέπει να συγκριθούν με τις άλλες εγκεκριμμένες (από FDA) μεθόδους διακοπής, όπως τα προϊόπντα αποκαταστάσεως των συγκεντρώσεων νικοτίνης ή τις θεραπείες με βαρενικλίνη ή μπουπροπιόνη.  
Όπως προειπώθηκε, η σύνθεση του προϊόντος της νεφλοποιήσεως κατά τη χρήση ΗΤ εξαρτάται από τις περιεχόμενες ουσίες αστο υγρό της συσκευής τα χαρακτηριστικά του στοιχείου θερμάνσεως, την θερμοκρασία στην οποία τελείται η νεφελοποίηση και των χαρακτηριστικών του αγωγού μεταφοράς του παραγόμενου νεφελώματος. Τα συστατικά του υγρού που εμπεριέχεται στο κάνιστρο του ΗΤ και διατίθεται προς νεφελοποίηση είναι η φυτική γλυκερίνη (γλυκερόλη), η προπυλενική γλυκόλη μίγμα των δύο, διάφορα βελτιωτικά και, στα πρισσότερα δείγματα, νικοτίνησε συγκέντρωση από 0-24 mg/ml. Στον πίνακα 1 καταχωρούνται τα διάφορα συστατικά που απομονώνονται με αέρια ή υγρή χωματογραφία συνδεόμενη από φασματομετρία μάζης, του ΗΤ. Γενικά, τα συστατικά αυτά ευρίσκονται σε συγκεντρώσεις χαμηλότερες εκείνων που αναγνωρίζονται σε τροφικές ουσίες ή φαρμακευτικά παράγωγα και είναι τοξικά, αν και μερικά ευρίσκονται υπό υψηλές τιμές, σε βαθμό που εγείρονται επιφυλάξεις για την ασφάλεια (&). Στον πίνακα 1 καταχωρούνται τα διάφορα συστατικά που απομονώνονται με αέρια ή υγρή χωματογραφία συνδεόμενη από φασματομετρία μάζης, του ΗΤ. Γενικά, τα συστατικά αυτά ευρίσκονται σε συγκεντρώσεις χαμηλότερες εκείνων που αναγνωρίζονται σε τροφικές ουσίες ή φαρμακευτικά παράγωγα και είναι τοξικά, αν και μερικά ευρίσκονται υπό υψηλές τιμές, σε βαθμό που εγείρονται επιφυλάξεις για την ασφάλεια (&). Αναφορικά με την ασφάλεοια του περιεχομένου στο κάνιστρο του ΗΤ, έχουν εκπονηθεί μικροβιολογικές εξετάσεις δειγμάτων ιδιαίτερα για τη ν ανίχνευση στελεχών χρυσίζοντος σταφυλοκόκκου ή αεριογόνου ψευδομονάδας σύμφωνα με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής φαρμακοποιΐας (EU Commission . Reports of the Scientific Committee for Food. EU Commission; Brussels, Belgium: 1992. Report EUR 14482 EN Food Science and techniques; pp. 1–37. (Twenty-Ninth Series ).
οξεία στοματική τοξικότητα. Παρ΄όλο ότι το υγρό των ΗΤ νεφελοποιείται και εισπνέεται, δε αποκλείεται, επίσης, να καταπίνεται. είτε μετά την καθήλωση των σταγονιδίων στον φάρυγγα είτε τυχαία ή, ακόμη , και σε προσπάθειες αυτοχειρίας (&). Θεωρώντας  ως ημερήσια πρόσληψη 10 ml οποιουδήποτε συστατικού άλλου, εκτός νικοτίνης, από το υγρό των ΗΤ, ο κίνδυνος οξειών παρενεργειών τοξικότητας δεν βρέθηκε σημαντικός, εφόσον όλες οι συγκεντρώσεις βρέθηκαν χαμηλότερες του ορίιου που καθορίζει, για την κάθε μια η LD50, για τα διάφορα πειραματόζωα, όπως τα ινδικά χοιρίδια. Πρέπει όμως να μελετηθεί το ποσοστό που καταπίνεται και -πεπτόμενο- υφίσταται μεταβολισμό πρώτης διελεύσεως, ενώ τα εισπνεόμενα ποσοστά μεταφέρονται κατ΄ευθεία στο αίμα χωρίς να μεταβολίζονται πριν. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες, σχετικά με τις δράσεις και τις ανεκτές δόσεις του κυκλοεξανίου, αλλά μερικοί (&) κατέφυγαν σε τεχνικές προβολής από τις  οποίες προέκυψε ότι δεν αναμένονται, εν γένει, τοξικές δράσεις από την εισπνοή συστατιών του ΗΤ, άλλων πλην της νικοτίνης.
Ως προς την εντατική χρήση του ΗΤ και τις πιθανές παρενέργειες εκ της ποσλήψεωβς συστατικών  του ΗΤ πιστεύεται ότι η σύνθεση των πρόσθετων συστατικών δεν μεταβάλλεται, μετά τη θέρμανση και νεφελοποίη τους (&). Ως προς την πιθανότητα να συντεθεί φορμαλδεΰδη κσι να εισπνευσθεί με τη χρήση του ΗΤ έχει βρεθεί ότι ο κίνδυνος εξ αυτής (4.2Χ19-3) είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο που διατρέχει ένας ενήλικας, 70 kg, που καταναλώνει 20 τσιγάρα ημερησίως (9Χ10-4 ) (&, Hidden Formaldehyde in E-Cigarette Aerosols). Σημειώνεται, μετ΄επιτάσεως, ότι το ποσόν των τοξικών ουσιών που απελευερώνονται κατά τη χρήση του ΗΤ, όπως της φορμαλδεΰδης, της ακεταλδεΰδης, της ακετόνης εξαρτάται από το voltage της εξόδου της εμπεριεχόμενης μπαταρίας, όπως φαίνεται στο παρακείμενο γράφημα (&). Παρόλο ότι οι συγκεντρώσεις της φορμαλδεΰδης είναι σημαντικά χαμηλότερες επί χρήσεως ΗΤ, συγκριτικλά με το συνβατικό κάπνισμα, εν τούτοις μπορεί να αυξηθούν πολύ σημνατικά, ανάλογα με το βολταζ της εμπειεχόμενης μπαταρίας (<4.0 V). $Γενικά, συνιστάται, η μπαταρία των ΗΤ να μη ρυθμίζεται σε όρια >3.5 V) επειδή η απελευθερούμενη φορμαλδεΰδη φτάνει σε βλαπτικά επίπεδα (&).

.       .   ε