Νατριουρητικό πεπτίδιο Β-τύπου

Το νατριουρητοικό πεπτίδιο Β-τύπου είναι -κυρίως- μια ορμόνη που εκκρίνεται από το μυοκάρδιο της αριστερής κοιλίας, σε απάντηση  καταπονήσεώς της. Ενώ η καρδιακή  ανεπάρκεια είναι ο πλέον εμφανής λόγος αυξήσεως του BNP, οποιοδήπτε αίτιο αριστερής κοιλιακής δυσλειτουργίας, όπως η ισχαιμία μυοκαρδίου ή οι βαλβιδοπάθειες, μπορεί να απολήξει σε αύξηση των συγκεντρώσεων. Αυξημένε συγκεντρώσεις αναγνωρίζονται, ως απότοκες μειωμένης απεκκρίσεως σε ασθενείς με χρόνιες νεφροπάθειες. Στους παράγοντες που μειώνουν το BNP συγκαταλέγονται η θεραπεία με αναστολείς ACE αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτασίνης -2 και τα διουρητικά.

Το BNP προκαλεί αγγειοδιαστολή, διούρηση και νατριοδιούρηση, καταδτολή του συμπαθητικού τόνου και κατασολή του άξονος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης.

κλινικές χρήσεις του BNP

[α] στη διάγνωση ασθενών με οξεία δύσπνοια

  • χαμηλή συγκέντρωση BNP (<100pg/ml) σχεδόν αποκλείει τη διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας, αλλά αυξημένες τιμές επιβάλλουν την συνέχιση της έρευνας προκειμένου να τεκμηριωθεί η πάθηση.
  • Το NICE, πρόσφατα, συνιστά το BNP ως επιβοηθητική εξέταση προκειμένου να αποκλειστεί η διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας.

[β] πρόγνωση τν ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια

  • Πρώιμες μελέτες αναδεικνύουν το BNP ως ένα ανατικατάστατο 'δείκτη' προγνώσεως. 
  • η αποτελεσματική θεραπεία απολήγει σε μείωση των συγεντρώσεων του BNP.
  • δεν συνιστάται, πάντως, προςώρας, για τονπροσυμπτωματικό έλεγχο της καρδιακής ανεπάρκειας.