Αμάρτωμα - σύνοψη

αμάρτωμα πνεύμονος

βλέπε: αμαρτώματα πνεύμονος

Συντίθεται από ιστούς που φυσιολογικά ευρίσκονται στις θέσειςοπου αναπτύσσονται, αλλά σε παθολογικές ποσότητες, μίγματα ή διατάξεις.

επίπτωση

               • 0.25% στη κοινότητα

               • 8% όλων των =μον΄ρων πνευμονικών όζων

               • από τους συχνότερα αναγνωριζόμενους καλοήθεις πνευμονικούς όγκους

               • 5η - 6th δκαετία της ζωής 

               • άνδρες: γυναίκες 3:1

κλινική

               • Συνηθέστατα ασυμπτωματικοί

               • βήχας, πυρετός (με μετα αποφρακτική πνευμονία), αιμόπτυση

              

εντόπιση: 2/3 είναι περιφερικοί όγκοι, σε 10$ ενδοβρογχικοί, σπανιότερα πολλαπλοί

ακτινολογικώς, στρόγγυλες σκιάσεις εκ μαλακών μορίων - που αυξάνουν βραδέως, αποτιτανούνται σε ποσοστό 15% εύρημα παθογνωμονικό, εάν είναι τύπου popcorn. Εμπεριέχουν λίπος σε ποσοστό >50% - αναγμωρίζεται με την αξονική τομογραφία.  Η εκσαφή είναι ιδιαίτερα σπάνια.

διαφορική διάγνωση: άλλοι μονήρεις όγκοι, βρογχικό αδένωμα, βρογχογενής καρκίνος, κοκκίωμα, ίποειδής πνευμονία( σημειώνεται ότι και οι δύο μορφές όζου εμπεριέχουν λίπος.