Φαινότυπος/γενότυπος

 Ορίζεται ως το σύνολο των διακριτών φυσικών ή βιοχημικών ποιοτήτων ενός οργανισμού, που είναι αποτέλεσμα τυχαίων διαντιδράσεων μεταξύ του γενότυπου και του περιβάλλοντος.

 Ως γενότυπος, πάλι, ορίζεται το σύνολο των επίκτητων γενετικών "προδιαγραφών" ενός οργανισμού, κυττάρου ή ατόμου, ανεξάρτητα εάν εκφράζονται ή όχι.

βλέπε: φαινότυποι πνευμονικών παθήσεων