βρογχιολεκτασία

  Οριστική διάταση ενός βρογχιολίου. Παθολογικά ευρήματα που εντοπίζονται στη  κεντρολοβιδιακή περιοχή παριστούν πρωτοπαθείς διαταραχές περιβρογχιολικής ή περιαγγειακής παθολογίας. Δεν αποκλείεται, ακόμη, να εμφανίζονται ως βρογχιολοκεντρικές διαταραχές  περιλεμφαγγειακές βλάβες. Οι καταστάσεις αυτές, έχουν διακριτή εμφάνιση που διακρίνει ξεχωριστή κατηγορία παθολογικών (, ). 

βλέπε, επίσης, πανβρογχιολίτιδα