ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Η διαχείριση της καρδιοπνευμονικής δοκιμασίας κοπώσεως - ερμηνεία αποτελεσμάτων - χαμηλή προσαρμογή

Η χαμηλή προσαρμογή (μη αθλούμενοι, σε καθιστικά επαγγέλματα, ακατάσταση διατροφή) αποτλεί, συχνά, κρίσιμο συντελεστή μειωμένης αποδόσεως στη δοκιμασία κοπώσεως. Αυτό, μάλιστα, μπορεί να συμβαίνει, ακόμη και παρυσία πνευμονικών ή καρδιαγγειακών παθήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, το καρδιαγγειακό εμφανίζεται ανεπαρκές να αποδώσει πρέπουσες ποσότητες Ο2  στους εργαζόμενους μύες όπως καθίσταται εμφανές, από τα εξής:

  1. Η HRΜΑΧ προσεγγίζεται σε χαμηλότερα από τα αναμενόνε αεπίπεδα ασκήσεως, δηλαδή αναγνωρίζεται υψηλός δείκτης HRΜΑΧ/φόρτιση
  2. Η παραγωγή CΟ2 ,  V̇CΟ2 , δεδομένου ότι το καρδιαγγειακό σύστημα των εξεταζομένων φτάνει το μέγιστο επίπεδο κοπώσεως (HRMAX) νωρίτερα από ό,τι αναμένεται, και υπό χαμηλότερη φόρτιση.
  3. Ο λόγος V̇EMAX/MVV είναι χαμηλός  ως αποτέλεσμα της πρώιμης εξανλτήσεως του εξεταζομένου, πριν να προσεγγισθεί ένα επίπεδο που να πιεσθεί σε αύξηση του αερισμού.
  4. βλέπε πίνακα

Όπως φαίνεται στον πίνακα, ο τύπος των αποκλίσεων επί ενός ατόμου υπό "χαμηλή ππροσαρμογή" προσομοιάζει τον τύπο του ασθενούς με καρδιαγγειακές διαταραχές και αυτό, ακριβώς, στηρίζει την άποψη ότι ο κρίσιμος παράγων που οριοθετεί τις επιδόσεις στην άσκηση ενός ατόμου είναι το καρδιαγγειακό σύστημα.