ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Η διαχείριση της καρδιοπνευμονικής δοκιμασίας κοπώσεως - ερμηνεία αποτελεσμάτων - φυσιολογικές απαντήσεις

βλεπε: φυσιολογικές τιμές. Γενικά, τα αποτελέσματα μιας δοκιμασίας καρδιοπνευμονικής κοπώσεως μπορούν θεωρηθούν φυσιολογικά, ενόσω ο εξεταζόμενεος επιτυγχάνει επίπεδο V̇Ο2ΜΑΧ που κυμαίνεται μέσα στα 95% πόρια αξιοπιστίας της φυσιολογικής τιμής. Οι φυσιολογικές τιμές εξάγονται από τις εξισώσεις που καταχωρούνται στον πίνακα.

 
χαμηλή
προσαρμογή
πνευμονο-
πάθειες
καρδιο-
πάθειες
V̇Ο2  ΜΑΧ                   
METS
V̇Emax /ΜVV
SaO2 Ν Ν
VD/VT Ν Ν ή ↓↑
HRMAX /φόρτιση Ν ↓*
ώση Ο2 Ν Ν  
↓: οι μετρημένες τιμές <των φυσιολογικών
↑: οι μετρημένες τιμές >των φυσιολογικών
Ν: οι μετρημένες τιμές εντός των 95% CL του φυσιολογικού
*επιπλέον των τιμών που εμφανίζονται αυξημένες, πρέπει να καταγφράφονται και αντίστοιχες ΗΚΓ-διαταραχές, αρρυθμίες. ΟΙ απαντήσεις που εμφανίζ0νταισ ε κούρα κελιά είναι κρίσιμες για την αντίστοιχη ερμηνεία. 

Με μέγιστη φόρτιση στο τέλος της δοκιμασίας, ο εξεταζόμενος θα έχει τις επόμενες τιμές:

  1. V̇Ο2ΜΑΧ, θα είναι μέσα στα προβλεπόμενα όρια.
  2. V̇E MAX πρέπει να είναι 70%, του πορηγούμενα μετρηθέντος MVV, ή, στην περίπτωση που δεν είχε μετρηθεί, θεωρείται ίσο με FEV1 X 3. Αυτό αναπαρίσταται ως:  V̇Emax /ΜVV ίσον με 0.70
  3. Ο κορεσμός Hb και η ΡαΟ2 πρέπει να παραμένουν στα φυσιολογικά όρια.
  4. To κλάσμα VD/VT μειώνται στα προβλεπόμενα, για την κόπωση, όρια.
  5. HR MAX θα προσεγγίζει την προβλεπόμενη τιμή (≥90% της προβλεπόμενης τιμής).
  6. Οι τιμές της ώσεως Ο2  θα έχει αυξηθεί, στο βαθμό που αναμένεται, για τις ανάγκες της εξετάσεως.

Ότι η επιτευχθείσα  V̇Ο2ΜΑΧ μπορεί να είναι μικρότερη της αναμενόμενης, οφείλεται στο γεγονός ότι ο εξεταζόμενος δεν επιτέλεσε το μέγιστο της κοπώσεως που προδιαγράφεται για τα χαρακτηριστικά του. Είναι εύλογο ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η δοκιμασία πρέπει να επαναληφθεί.