ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Η διαχείριση της καρδιοπνευμονικής δοκιμασίας κοπώσεως - οξυγόνο παλμού

ή ώση οξυγόνου

Η τιμή του οξυγόνου παλμού (Ο2  παλμού – l/min STPD) μπορεί να υπολογιστεί με την εξίσωση:

Ο2  παλμού =  V̇Ο2  Χ 1000 /ΗR

Η τιμή 1000 χρησιμοποιείται για την μετατροπή των l σε ml.