Κλίμακες Αξιολογήσεως στην ΜΕΘ

Στη ΜΕθ έχει σημασία η αρχική εκτίομηση της βαρύτητας του ασθενούς, ιδίως, για την αποτίμηση της αποδόσεως της διαχειρίσεώς του και την αξιολόγηση των διενεργουμένων παρεμβάσεων, διαγνωστικών, θεραπευτικών. Διακρίνονται 3 ομάδες δράσεων: διαγνωστικές, θεραπευτικές, ιατρογενείς (βλέπε: ApacheIII).

H κλίμακα SAPS II σχεδιάστηκε προκειμένου να σιαμορφωθεί μια κλίμακα με την οποία να προβλέπεται η θνητότητα μξιας παθολογικής εκτροπής. Δεν αποσκοπεί στην πρόβλέψη της εκβάσεως εξατομικευμένων περιπτώσεων, αλλά μιας ομάδας στην οποία κάθε άρρωστος μπορεί να ενταχθεί με βάση κλινικοεργαστηριακά κριτήρια.

Η κλίμακα SAPS III  σχεδιάστηκε για την πρόβλεψη τς πιθαν΄τοτηας θανάτου ενός συγκεκριμένου ασθενούς, με τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά. Αυτό επιτυγχάνεται βαθμονομώντας κάθε ασθενή, σε μια δέσμη συναφών αιτιών θανάτου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Π.χ., η πιθανότητα να καταλήξει σε διάστημα 30 ημερών). Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η αποτίμηση της ποιότητας της παροχής υπηρσιών υγείας, μεταξύ δύο περιόδων. Ή εάν ο ασθενής που νοσηλέυτηκε στο Νοσοκομείο Α, θα είχε καλύτερη ή χιερότερη πιοθανότητα επιβιώσεως εάν νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Β.

Η κλίμακα SOFA σχεδιάστηκε για να διαθέτει μια καθημερινή διαβάθμιση , προκειμένου να κατσδικνύετιατο μέτρο της καθημερινής μεταβολής σε κάθε ασθενή.

βλέπε:

Severity scoring in the ICU