Πυοκυανίνη

Υδατοδιαλυτή χρωστική, που παράγεται από στελέχη της P. aeruginosa[i]

βλέπε: ψευδομονάδα αεριογόνος

 

[i] Μπισικλής Α. Μοριακή έρευνα και επιδημιολογική συσχέτιση στελεχών ψευδομονάδωνπου παράγουν μεταλλο-β-λακταμάσες. Αριαστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διδακτορική διατριβή, 2009