Πρωτεογλυκάνες

Οι πρωτεογλυκάνες είναι γνωστά δομικά στοιχεία του συνδετικού ιστού και ο μεταβολισμός τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη της φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας του αναπνευστικού συστήματος. Οι πρωτεογλυκάνες συμμετέχουν στη δομή του άνυφου διακυτταρικού υποστρώματος των διαφόρων ιστών που είναι κλασικά γνωστό ώς θεμέλιος ουσία[i](à 622). Οι πρωτεογλυκάνες είναι μακρομόρια που απαρτίζονται από ένα πρωτεϊνικό πυρήνα, στον οποίο προσηλώνονται παράπλευρες αλυσίδες από 30-100 μόρια όξινων βλεννοπολυσακχαριδών, οι οποίες αποτελούνται από μακρά αλυσίδα ομοίων δισακχαριτών ή πολυσακχαριτών που περιέχουν γλυκοζαμίνη ή γαλακτοζαμίνη. Για το λόγο αυτό, ονομάζονται γλυκοζαμινογλυκάνες, GAG (à434). Οι πρωτεΐνες καταλαμβάνουν το 10-30% και οι βλεννοπολυσακχαρίδες το 70-90% της μάζας των μακρομορίων. Η προσήλωση των πολυσακχαριτών στην πολυπεπτιδική αλυσίδα γίνεται μέσω ενός 0-γλυκοζιδικού δεσμού μεταξύ της ξυλόζης και της σερίνης. Είναι γνωστοί 7 τύποι GAG: α. το υαλουρονικό οξύ, β. το χονδροτινοθειικό οξύ, γ. το κερατινοθειικό οξύ 1 και 2, δ. η ηπαρίνη,  ε. το ηπαρινοθειικό οξύ και, στ.το δερματινοθειικό οξύ[ii]. Ο κάθε τύπος ορίζεται από τον τύπο των σακχάρων που απαρτίζουν την υπομονάδα των δισακχαριτών. Για τις περισσότερες GAG το εμπεριεχόμενο οξεοσάκχαρο είναι ουρονικό, γλυκουρονικό ή ιδουρικό οξύ. Στο κερατινοθειικό οξύ -μια GAG που ευρίσκεται μόνο στους χόνδρους- το οξεοσάκχαρο έχει αντικατασταθεί από μια γαλακτόζη. Ο κατα προσέγγιση αριθμός των δισακχαριτών ποικίλλει: το υαλουρονικό οξύ έχει 500 - 2500 δισακχαρίτες, ενώ το ηπαρινοθειικό και η ηπαρίνη περιέχουν μόνο 10-30[iii].

σύνθεση

ιδιότητες

καταβολισμός

φυσιολογία

 

 


[i] Keith, RW., Lawrence, DH., Wood, DH.: Ventricular disfunction in critical illness. In: Hall, JB., Schmidt, GA., Wood, LD (eds.).: Principles of Critical Care. McGraw-Hill, Inc. N. York, 1992 pp 1447

[ii] Murray, JF., Nadel, JA.: Textbook of respiratory medicine. WB. Saunders, 1988∙ Philadephia

[iii] Wood, LDH.: The Cardiovascular System. In: Hall, JB., Schmidt, GA., Wood, LD (eds)., Principles of Critical Care. McGraw-Hill,Inc.N.York, 1992