Πνευμονική πύλη

Η εσωτερική, μεσοθωρακική επιφάνεια (facies mediastinalis; inner surface) αφορίζεται από το μεσοθωρακικό υπεζωκότα και φέρει ένα (ευρύτερο και φαρδύτερο αριστερά)  εντύπωμα, το καρδιακό, που αφορίζεται από το περικάρδιο. Πάνω και πίσω από το εντύπωμα αυτό, εντοπίζεται τριγωνική περιοχή που ονομάζεται πύλη, από όπου εισέχονται τα όργανα που σχηματίζουν τη ρίζα του πνεύμονο.

Στη φυσιολογική ανατομία της πνευμονικής πύλης περιγράφεται -ακτινολογικά- η δεξιά κι αριστερή πνευμονική αρτηρία, δια της οποίας προωθείται φλεβνικό αίμα στους πνεύμονες. Στην πλάγια λήψη ενός ακτινογραφήματος, η δεξιά κύρια πνευμονική αρτηρία εμφανίζεται ως οζώδης σκιά μπροστά από την τραχεία, ενώ η αριστερή κύρια αρτηρία έχει σχήμα κόμματος πίσω από το οπίσθιο τοίχωμα της τραχείας. Επομένως, η διάταση της πνευμονικής αρτηρίας διακρίνεται ευχερώς, στην πάλγια ακτινογραφία. Εάν συνυπάρξει μια συμπαγής μάζα, τα συσταικά της πύλης αλλοιώνονται (πνευμονική αρτηρία).  Εάν, εν τούτοις, το πλάγιο ακτινογράφημα δεν είναι καλό, τότε η φυσιολογική ανατομία των πθλών μπορεί να μην είναι αναγνωρίσιμη. Στις περιπτώσεις αυτές διενεργείται αξονική τομογραφία.

βλέπε: ακτινομορφολογία πνευμονικής πύλης.