Πνευμονική υποπλασία

 Σύμφυτη διαταραχή, που απολήγει σε ατελή ανάπτυξη του πνεύμονος.Η πνευμονική υποπλασία αποτελεί διαταραχή της αναπτύξεως, που χαρακτηρίζεται από μμείωση του βάρους και του όγκου των πνευμόνων, λόγω μείωση των αεροφόρων οδών και των κυψελίδων. Όπως είναι γνωστό, εμβρυολογικά, η ανάπτυξη των πνευμόνων άρχεται την 4η εβδομάδα της κυήσεως, ως κοιλιακή προσεκβολή του προσθίου αρχεγόνου εντέρου. Μέχρι την 16γ εβδομάδα ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του αρχεγόνου τραχειοβρογχικού δένδρου και μέχρι την 26η εβδομάδα, ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του πνευμονικού αγγειακού δικτύου. Διαταραχές της αναπτύξεως πριν από την 26η εβδομάδα μπορεί να απολήξουν στην εμφάνιση πνευμονικής υποπλασίας, πρωτοπαθιούς ή δευτεροπαθούς, Η δευτεροπαθής πνευμονική υποπλασία οφείλεται σέ άναν (ή περισσότερους) από τους εξής μηχανισμούς. 

α. συμπίεση του θώρακα,
β. απώλεια του πνευμονικού υγρού,
γ. ελάττωση των εμβρυικών αναπνευστικών κινήσεων
Η πρόγνωση της πνευμονικής υποπλασίας είναι βαρειά, με θνητότητα που φτάνει μέχρι το 100%.
Συχνά αίτια πνευμονικής υποπλασίας
πρωτοπαθή: γενετικά σύνδρομα ή ανωμαλίες περί τη διάπλαση
                  αγενεσία πνεύμονα
                  τρισωμίες
δευτεροπαθή: ελάττωση τηςε χωρητικόττηας της θωρακικής κοιλότητας
                    - συγγενής διαφραγματοκήλη
                    - πλευριτικό υγρό (συγγενής ύδρωπας), χυλοθώρακς
                   -  συγγενής κυστική αδενοματώδης πνευμονική δυσπλασία
                   -  μυοσκελετικές ανωμαλίες
                    - ενδοθωρακικοί όγκοι
                    νευρομυϊκξές ανωμαλίες
                    μεταβολές του όγκου του αμνιακού υγρού
                     - ανωμαλίες ουροποιητικού συστήματος
                     - πλακουντιακή ανεπάρκεια
                      - πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων