Νόμος Laplace

Η πίεση στο εσωτερικό μιας φυσαλίδας, υπερβαίνει την πίεση στο εξωτερικό της, κατά μέτρο διπλάσιο της επιφανειακής τάσεως δια της ακτίνας της. Με άλλα λόγια, όσο μικρότερη είναι η φυσαλίδα, τόσο περισσότερο η πίεση στο εξωτερικό της υπερβαίνει την πίεση στο εσωτερικό της.

                                                                    ΔP=2.T/r  {1}

Οι κυψελίδες συμπεριφέρονται ως το φυσικό μοντέλο "αέρας σε νερό" καθώς είναι υγρές και περικλείουν αεριώδη χώρο. Η επιφανειακή τάση δρα στη φάση στη διεπαφής "αέρας-νερό", και τείνει να καταστήσει τη φυσαλίδα μικρότερη, μειώνοντας την επιφανειακή περιοχή της διεπαφής. Η πίεση αέρος που απαιτείται για να διατηρηθεί ισορροπία μεταξύ της τάσεως συμπτώσεως και της τάσεως εκπτύξεως μιας κυψελίδας εκφράζεται από το νόμο του Laplace.

βλέπε, επίσης, πίνακα και βλέπε: μηχανική της κυψελίδας-περιγραφή.