Νόμοι της αναπνοής

Νόμος εξίσωση περιγραφη
Boyle P•V=K σε ένα περιέκτη που περιέχει αέρια μίγματα, η μείωση του όγκου, συνεπάγεται αύξηση της πιέσεως και αντίστροφα.
Dalton   Σ΄ένα μίγμα αερίων κάθε αέριο συμπεριφέρεται ανεξάρτητα: Ασκεί μερική πίεση, δηλαδή ανεξάρτητα από εκείνη που ασκούν τα άλλα αέρια του μίγματος.
Hooke ΔL ≈ ΔT Η μεταβολή του μήκους ενός ελατηρίου είναι ανάλογη της δυνάμεως που ασκείται για τη μεταμόρφωσή του.
Laplace ΔP= 2.Τ/r Η πίεση στο εσωτερικό μιας φυσαλίδας (: κυψελίδας) είναι μεγαλύτερη από την πίεση πουα σκείται εξωτερικά, κατά το διπλάσιο της επιφανειακής τάσεως δια της ακτίνας. Δηλαδή, όσο μικρότερη η φυσαλίδα, τόσο περισσότερο η εσωτερική πίεση υπερβαίνει την εξωτερική
Poiseuille R=8.l.η/π. r4

Όταν η ροή είναι γραμμική, η αντίσταση στη ροή μειώνεται με τετάρτη δύναμη της ακτίνας. Δηλαδή εάν υποδιπλασιαστεί η εγκάρσια διατομή των αεραγωγών, 16πλασιάζεται η αντίσταση. Η αντίσταση στη ροή είναι, επίσης, ανάλογη του "η", δηλαδή της γλοιότητας του αερίου (ή του υγρού), καθώς επίσης και του μήκους του αγωγού.

Επί στροβιλώδους ροής, η αντίσταση μεταβάλλεται κατά διαφορετικό τρόπο καθώς η μεταβολή της πιέσεως δεν είναι ανάλογη της ροής, αλλά ανάλογη του τετργώνου της ροής.

Fanning ΔP ≈1/r5 Επί στροβιλώδους ροής, η ταχύτητα ροής προκαλεί μείωση της πιέσεως που την προκαλεί, ανάλογα με την 5η δύναμη της ακτίνας του αεραγωγού 
Fick Vgas ≈ Α.ΔP/L η μεταφορά αερίου μέσω ημιδιαπερατής μεμβράνης, είναι ανάλογη προς την επιφάνεια της μεμβράνης (Α) της μερικής πιέσεως, ΔP και αντιστρόφως ανάλογη του πάχους της, L.
Graham D ≈ sol/ MW0.5 Η διάχυση μορίων είναι αντιστρόφως ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας του μοριακού της βάρους, και ευθέως ανάλογη της διαλυτόττηάς της.
Henry   ο αριθμός μορίων του αερίου σ΄ένα υγρό διάλυμα είναι ανάλογος με τη μερική πέιση του αερίου.
Charles V=K'.T όσο η θερμοκρασία ενός αερίου αυξάνεται, τόσο αυξάνεται και η πίεσή του, εάν διατηρείται σταθερός ο όγκος του. Η αρχή αυτή μπορεί να συγκερασθεί με το νόμο Boyle, ώστε προικύπτει: P.V=nRT, όπου n, ο αριθμός των μορίων του αερίου και R, είναι η παγκόσμια σταθερά των αερίων. Υπό σταθερή θερμοκρασία και πίεση ένα γραμμομόριο αερίου καταλαμβάνει όγκο 22.4 l. Η πραγματική τιμή για το CO2 και το NO2 είναι 22.2 L.
αριθμός Reynold η γραμμική ταχύτητα ροής  * διάμετρος * πυκνότητα/ γλοιότητα Ο αριθμός Reynold είναι αδιάστατος. Στροβιλώδης ροή παρατηρείται όταν ο αριθμός Reynold είναι > 1000 και η ροή είναι εντελώς στροβιλώδης, όταν υπερβαίνει τα 1500.