Νόμος (εξίσωση) Fanning

Επί στροβιλώδους (τυρβώδους) ροής, η μείωση της πιέσεως μεταξύ των δύο άκρων της ροής, εξαρτάται από την 5η δύναμη της ακτίνας του σωλήνος εντός του οποίου πραγματοποιείται η ροή.

ΔPµ1/r5

βλέπε, επίσης, πίνακα