Κυψελιδική πίεση, alveolar pressure, PA

Η πίεση μέσα στις κυψελίδες. Αναφέρεται σε σχέση με την ατμοσφαιρική πίεση, ως αρνητική εάν είναι μικρότερη και θετική, εάν είναι μεγαλύτερη. Η PA καθορίζει εάν  ο αέρας θα κατευθυνθεί προς τις κυψελίδες ή προς το στόμα. Έάν είναι αρνητική, όπως είναι κατά την περίοδο της εισπνοής, ο αέρας, κινούμενος από υψηλότερες πιέσεις σε χαμηλότερες, κατευθύνεται προς τις κυψελίδες. Όταν είναι θετική, όπως συμβαίνει κατά την εκπνοή, ο αέρας προωθείται προς το στόμα. Στο τέλος της εισπνοής και στο τέλος της εκπνοής, όταν η εισπνοή και η εκπνοή παροδικά παύουν, η PA είναι μηδέν, δηλαδή ισούται με την ατμοσφαιρική πίεση.  

επιστροφή