Κυψελίδες

  Είναι πολυάριθμες [&]και αποτελούν μικρές διακλαδώσεις του τελικού βρογχιολίου. Έχουν πολύεδρο σφαιρικό ή δισκοειδές σχήμα, διαμέτρου 0.25 mm, το οποίο ποικίλλει, ανάλογα με την ανατομική εντόπιση και τη φάση του αναπνευστικού κύκλου. Μεγάλο τμήμα των τοιχωμάτων τους συνιστούν την κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη. Διατάσσονται σε ομάδες που συναποτελούν το βοτρύδιο. Οι κυψελίδες φέρουν μικρά ανοίγματα επικοινωνίας μεταξύ τους, προς εξισορρόπηση των πιέσεων μεταξύ τους και διευκόλυνση της μεταναστεύσεως των μακροφάγων. Το κυψελιδικό τοίχωμα είναι πολύ λεπτό (25 nm) και σχηματίζεται από πλακώδες επιθήλιο (κυψελιδικά κύτταρα τύπου Ι, à759), που επαλείφονται από παχύ στρώμα επιφανειοδραστικής ουσίας, που είναι πλούσια σε υδρόφιλα φωσφολιπίδια, που παράγονται  από τα κυψελιδικά κύτταρα τύπου ΙΙ (à760). Τα κυψελιδικά κύτταρα τύπου Ι (90%  του τοιχώματος των κυψελίδων) και τα κυψελιδικά κύτταρα τύπου ΙΙ ερείδονται σε βασική μεμβράνη, έρχονται σε επαφή με το τοίχωμα των τριχοειδών από τις πνευμονικές αρτηρίες, σχηματίζοντας μια στοιβάδα, μέσω της οποίας τελείται η ανταλλαγή αερίων.  Ο ανθρώπινος πνεύμονας περιέχει περίπου 300 εκατομμύρια κυψελίδες, που αθροίζουν συνολική επιφάνεια 50-100m2.

βλέπε:

Κυψελίδα, ρύθμιση μεγέθους
Κυψελίδα, ρύθμιση υγρασίας
Κυψελιδική διεξάρτηση
Κυψελιδική επιφάνεια, μηχανική
Κυψελιδική πίεση οξυγόνου, PAO2
Κυψελιδική πίεση, alveolar pressure, PA
Κυψελιδικό επιθήλιο
Κυψελιδικός όγκος αέρος
Κυψελιδικό υγρό
Κυψελιδικός αέρας, σύνθεση
Κυψελιδικός αερισμός, μείωση
Κυψελιδοαρτηριακή διαφορά Oξυγόνου, PA-aO2 ή DA-aO2
Κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη