Κύτταρα καλυκοειδή, goblet cells

Εκκριτικά, υποβλεννογόνια κύτταρα, που εκκρίνουν μουσίνες, που, διαλυόμενες στο νερό, μετατρέπονται σε βλέννη[i]. Είναι αποκρινή (εκκρίνουν το περιεχόμενό τους περιτυλιγμένο με τμήματα της βασικής μεμβράνης) και μεροκρινή (εξωκυτώνουν το περιεχόμενό τους, μέσω εκφορητικού πόρους κύτταρα. Το μέγιστο μέρος του κυτοπλάσματός τους καταλαμβάνεται από κοκκία βλεννογόνα· ελεύθερος καταλείπεται μόνο ο πυθμένας του κυττάρου, στον οποίο απαντώνται το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο, τα μιτοχόνδρια, ο πυρήνας, και άλλα οργανύλια. Η ελεύθερη επιφάνεια του κυττάρου φέρει μικρολάχνες, προς αύξηση της εκτάσεως εκκρίσεως[ii].  Εντοπίζονται στην τραχεία, τους βρόγχους και τα μεγάλα βρογχιόλια. Τα μικρά περιφερικά βρογχιόλια στερούνται.  βλ.: ανοσοσφαρίνες. καλυκοειδή κύτταρα.

 

[i] emed.med.uoa.gr/application/.../photo.htm

[ii] "goblet cell" at Dorland's Medical Dictionary