Καπσαϊσίνη

Άχρωμη, κρυσταλλική ουσία, C18H27NO3, που παραλαμβάνεται από το capsicum και είναι ισχυρό ερεθιστικό του δέρματος και των βλεννογόνων. Ανήκει στην κατηγορία των φυτικών προϊόντων που μπορούν να μειώσουν την υπέρταση, μέσω δράσεως στους παροδικούς βανιλοειδικούς υποδοχείς 1, οι οποίοι, γενικά, εμπλέκονται στη ρύθμιση της αγγειακής λειτουργίας και της πιέσεως.  Αυξάνουν τη φωσφορυλίωση της κινάσης Α (ΡΚΑ) και του eNOS και, επομκένως, της παραγωγής ΝΟ, στα ενδοθηλιακά κύτταρα· δράσεις, γενικά ασβεστιοεξαρτώμενες |καπσαϊσίνη|.