Ζωτική χωρητικότητα, βραδέως εκπνεόμενη - προβλεπόμενες τιμές

Παρατίθενται εξισώσεις προσεγγίσεως της προβλεπόμενης τιμής, ως συνάρτηση του ύψους, της ηλικίας, του φύλου (Μ= άνδρας, F= γυναίκα). 

Bass            1973    M         5.91H-0.021A-5.31      0.60     0.64

Cherniack   1972    M         4.76H-0.014A-3.18      -           -

Cotes          1966    M         5.08H-0.032A-3.02      0.52     0.82

Dickman     1969    M         4.88H-0.028A-2.967    0.46     0.66

Ericsson      1969    M         4.6H-0.043A+0.024W-3.38     0.61     -

Ferris          1965    M         4.6H-0.027A-2.79        0.66     0.64

Ferris          1965    M         5.1H-0.025A-3.55        0.59     0.69

Knudson      1976    M         6.5H-0.029A-5.46        0.60     0.81

Miller         1959    M         5.31H-0.005A-4.04      -           -

Morris        1971    M         5.83H-0.025A-4.24      0.74     0.65

Pemberton 1956    M         4.6H-0.029A-2.42        0.58     -

Quanjer      1977    M         6.11H-0.032A-4.74      0.56     0.73

Quanjer      1977    M         5.52H-0.028A-3.82      0.54     0.73

Quanjer      1977    M         6.28H-0.035A-4.97      0.56     0.74

Salorinne    1976    M         6.77H-0.0263A-5.64    0.69     0.68

Salorinne    1976    M         6.11H-0.0239A-3.88    0.54     0.64

Bass                        1973    F          3.07H-0.015A-1.31      0.36     0.68

Cherniack   1972    F          3.08H-0.015A-1.05      -           -

Dickman     1969    F          4.84H-0.013A-4.137    0.36     0.63

Ericsson      1969    F          3.1H-0.049A-0.002W+0.74     0.40     -

Ferris          1965    F          3.0H-0.023A-0.94        0.47     0.62

Ferris          1965    F          3.3H-0.023A-1.4          0.46     0.66

Hall             1979    F          4.66-0.029A-2.88        0.36     -

Knudson      1976    F          3.7H-0.022A-1.77        0.52     0.74

Miller         1959    F          5.2H-0.002A-4.81        -           -

Morris        1971    F          4.53H-0.024A-2.85      0.52     0.71

Quanjer      1977    F          4.64H-0.027A-3.05      0.42     0.73

Quanjer      1977    F          4.66H-0.025A-3.16      0.43     0.71

Quanjer      1977    F          4.46-0.019A-3.00        0.44     0.64

Salorinne    1976    F          5.03H-0.0239A-3.47    0.40     0.78

Salorinne    1976    F          4.48H-0.0256A-3.11    0.37     0.76

επιστροφή