Απόφραξη, κυμαινόμενη ενδοθωρακική

Δυναμική, μη σταθερή ενδοθωρακική, απόφραξη. Οφείλεται σε περιορισμό της εκπνευστικής ροής. Η PPL, που περιβάλλει την ενδοθωρακική τραχεία, είναι αρνητική, σχετικά με την ενδοτραχειακή πίεση κατά τη διάρκεια της εισπνοής, εξασφαλίζοντας, έτσι, ικανοποιητική ροή, κατά την εισπνοή.

Κατά τη διάρκεια της βίαιης εκπνοής, η ενδοθωρακική, ενδοτραχειακή πίεση PTR, είναι μικρότερη της υπεζωκοτικής πιέσεως, PPL, επιδεινώνοντας την απόφραξη. Κατά τη διάρκεια της βίαιης εισπνοής, δεξιό σχήμα,  η ενδοτραχειακή πίεση είναι μεγαλύτερη της αρνητικής υπεζωκοτικής πιέσεως, PPL, με αποτέλεσμα να μειώνεται η απόφραξη.

Αντίθετα, παρατηρείται περιορισμός, κατά τη διάρκεια της βίαιης εκπνοής, όταν η PPL καθίσταται θετική, σχετικά με την ενδαυλική πίεση, ώστε αναδεικνύεται κάθε κώλυμμα στην περιοχή. 

βλέπε εικόνα 2.