Φώνηση

λήμμα υπό διαμόρφωση. βλέπε: βρογχοσκόπησ-->τεχνική