Ροόμετρο Wright

 

Ο έλεγχος της αιχμής της μεγίστης εκπνευστικής ροής, παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση ασθενών με απόφραξη μικρών αεραγωγών, επειδή:

  • Το ειδικό όργανο είναι eύχρηστο και χαμηλού κόστους·
  • Κλινικές επιδεινώσεις της αποφράξεως των μικρών αεραγωγών μπορούν να αντανακλούν μειώσεις της PEF·
  • Οι ασθενείς μπορούν να διδαχθούν στη χρήση της οίκοι παρακολουθήσεως της PEFR.

Στην καθημερινή κλινική πράξη, για την καταγραφή της PEFR χρησιμο­ποι­ού­νται ροόμετρα τύπου Wright ή miniWright, που αποτελούν ‘αυλούς’ μεταβαλλόμενου ανοίγματος Το άνοιγμα του αυλού αυξάνεται, με την αύξηση της ροής και σταθεροποιείται μόλις σημειωθεί η μέγιστη, στιγμιαία ροή. Χρησιμοποιούνται ροόμετρα μεγάλου εύρους μετρήσεων, όπως το μεταλλικό ροόμετρο, 1-16.7 l/sec, ή μικρότερου εύρους, όπως τα mini Wright, 0.33-10l/sec. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων με διαφορετικά όργανα δεν είναι, πάντα, συγκρίσιμα μεταξύ τους. Τα ροόμετρα που συνήθως χρησιμοποιούνται στην καθημερινή κλινική πράξη, δεν έχουν ανάγκη καθημερινής βαθμονομήσεως, αλλά πρέπει να ελέγχονται κατά μεγαλύτερα διαστήματα, ιδίως εκείνα τα όργανα που χρησιμοποιούνται συχνά. Για μετρήσεις επί ενηλίκων, τα διατιθέμενα ροόμετρα πρέπει να έχουν την ικανότητα να αποτυπώνουν μέγιστη ροή, μέχρι 15 l/sec (900 l/min). Επειδή η PEFR δε διαρκεί περισσότερο από 2-3 msec, συνήθως η μέτρησή της με τα όργανα αυτά υποεκτιμάται, ανάλογα με την ευαισθησία του οργάνου. Τα όργανα χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς, στο σπίτι ή στον τόπο εργασίας τους και, κατά την εκτέλεση των δοκιμασιών πρέπει να λαμβάνονται υπ΄όψη τα εξής: [α] Στον εξεταζόμενο πρέπει να παρασχεθούν λεπτομερείς οδηγίες χρήσεως∙ [β] η δοκιμασία πρέπει να εκτελείται με τον εξεταζόμενο σε όρθια ή καθιστή θέση και να μην εμποδίζεται με άλλο τρόπο η αναπνοή∙ [γ] το όργανο πρέπει να τοποθετείται στη σωστή θέση και το στόμιό του να είναι απολύτως ελεύθερο∙ [δ] η δυναμική εκπνοή πρέπει να αρχίζει από το επίπεδο της ολικής πνευμονικής χωρητικότητας∙ [ε] τα χείλη πρέπει να συγκλείονται αεροστεγώς, γύρω από το στόμιο του οργάνου και, [ζ] η δοκιμασία πρέπει να επαναλαμβάνεται 3-5 φορές και να καταγράφεται η καλύτερη τιμή της.

Η χρησιμοποιούμενη συσκευή πρέπει να ικανοποιεί τις επόμενες προδιαγραφές:

Α. επίπεδη συχνότητα (±5%) μέχρι 12 Hz·

Β. να μετράει τη ροή με ακρίβεια ±10% ή ±0.3 L/sec, όποιδήποτε είναι μεγαλύτερο.