Καθήλωση σωματιδίων

Παρά το γεγονός ότι στα περισσότερα

Στην εικόνα εμφανίζονται οι διαδοχικές γενιές των βρόγχων από την τρόπιδα μέχρι τις κυψελίδες, και ο τρόπος, η ταχύτητα, και το βάθος της καθηλώσεως αερομεταφερομένων σωματιδίων.