Απόστημα

Εντοπισμένη λοίμωξη που χαρακτηρίζεται από παραγωγή πύου, που αθροίζεται σε μη προσχηματισμένη κοιλότητα.

βλέπε: πνευμονικό απόστημα