Η θέση των αντιβιοτικών στην παρόξυνση της ΧΑΠ

όπως είναι παγκοίνως  γνωστό, οι παροξύνσεις της ΧΑΠ σχετίζονται με αύξηση των επιδημιολογικών δεικτών, αύξηση του κόστους διαχείρισης και περίθαλψης της πάθησης και περιατέρω μακροχρόνια μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας. οι φαρμακοθεραπείες μπορεί να βελτιώνουνβ την ποιόητα ζωή2, αλλά δεν εξασφαλίζουν παράταση του προσδόκιμου επιβίωσης, πέραν από αυτό, όπως έχει περιγραφεί από τους Fletcher και συν., ήδη από το 1965.