Ιατρική ακριβέστερη - precision Medicine

Η ιατρική ακριβείας, γνωστή και ως εξατομικευμένη ιατρική, είναι μια προσέγγιση στην υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνει υπόψη τις ατομικές διαφορές στα γονίδια, το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Στοχεύει στην παροχή της σωστής θεραπείας, την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο άτομο, με βάση τα μοναδικά χαρακτηριστικά του. Ένας ασθενής, π.χ, με ΧΑΠ που αναπτύσσει υπέρταση δεν μπορεί να λαμβάνει β-αναστολείς, ως αγγειοδιασταλτικό, ενόσω, μάλιστα διατίθενται 2 ομάδες δραστικών αντιϋπερτασικών φαρμάκων, που είναι οι αναστολείς διαύλων ασβεστίου και υποδοχέων μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτανσίνης, καθώς και τα καλιοπροστατευτικά διουρητικά.
  Η ιατρική ακριβείας μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης γενετικών δεδομένων για τον εντοπισμό γενετικών παραγόντων κινδύνου για ορισμένες ασθένειες, της χρήσης βιοδεικτών για την καθοδήγηση των θεραπευτικών αποφάσεων και της χρήσης εξατομικευμένων θεραπειών ή θεραπειών που είναι προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες ενός ατόμου.
  Μια σημαντική πτυχή της ιατρικής ακριβείας είναι η χρήση δεδομένων και τεχνολογίας για την ενημέρωση των αποφάσεων θεραπείας. Για παράδειγμα, τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας, τα γονιδιωματικά δεδομένα και άλλοι τύποι δεδομένων υγείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό προτύπων και τάσεων που μπορεί να βοηθήσουν στην πρόβλεψη του κινδύνου εμφάνισης ορισμένων παθήσεων ενός ατόμου ή για τον προσδιορισμό ποιες θεραπείες είναι πιθανό να είναι πιο αποτελεσματικές για ένα συγκεκριμένο άτομο. Π.χ. το είθδος και η δοσολογία του βρογχοδιαασταλτικού που θα χορηγηθεί σε ασθενείς με ταχύ ή βραδύ μεταβολισμό των β2-διεγερτών. 
 Διάγνωση: Η ιατρική ακριβείας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη προηγμένων διαγνωστικών εργαλείων που μπορούν να εντοπίσουν συγκεκριμένους βιοδείκτες, γενετικές μεταλλάξεις ή άλλους δείκτες που βοηθούν στη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενειών.
 Ενσωμάτωση δεδομένων: Η ιατρική ακριβείας συχνά βασίζεται στην ενσωμάτωση διαφόρων πηγών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της γονιδιωματικής, των κλινικών δεδομένων και των περιβαλλοντικών πληροφοριών, για την παροχή ολοκληρωμένης κατανόησης της υγείας και των αναγκών ενός ασθενούς.
 Συμμετοχή ασθενών: Οι ασθενείς ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις τους για την υγειονομική περίθαλψη, κατανοώντας τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους των εξατομικευμένων θεραπειών και διαχειρίζοντας ενεργά την υγεία τους.
 Η ιατρική ακριβείας έχει κάνει σημαντικά βήματα στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των θεραπειών, ιδιαίτερα στην ογκολογία, όπου οι στοχευμένες θεραπείες έχουν δείξει μεγάλη υπόσχεση. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ιατρική ακριβείας είναι ένας εξελισσόμενος τομέας και η πλήρης εφαρμογή και ο αντίκτυπός της στην υγειονομική περίθαλψη συνεχίζουν να αναπτύσσονται καθώς προχωρά η έρευνα και η τεχνολογία.
 Συνοπτικά, ο στόχος της ιατρικής ακριβείας είναι να βελτιώσει τα αποτελέσματα της υγείας και να μειώσει τον κίνδυνο αρνητικών παρενεργειών από τις θεραπείες
ακολουθώντας μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση στην υγειονομική περίθαλψη. Η ιατρική ακρόβειας είναι ένας τύπος αξατομικευμένης ιατρικής που χρησιμοποιεί τα ατομικά χαρακτηριστικά του ασθενούς για να εντοπίσει τις πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές. Είναι διαφορετικό από τις παραδοσιακές, ενιαίες προσεγγίσεις 'του ενός μεγέθους για όλους' για την ιατρική θεραπεία.
Φαρμακογονιδιωματική: Αυτός ο κλάδος της ιατρικής ακριβείας επικεντρώνεται στο πώς η γενετική σύνθεση ενός ατόμου επηρεάζει την ανταπόκρισή του στα φάρμακα. Μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό των πιο αποτελεσματικών και ασφαλών φαρμάκων για έναν συγκεκριμένο ασθενή.