παρόξυνση ΧΑΠ: διάκριση από πνευμονία

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΩΣ ΧΑΠ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ
Από κλινικής απόψεως, η διάκριση της πνευμονίας από παρόξυνση της ΧΑΠ δεν είναι ευχερής