θωρακική υπερηχογραφία για κλινικούς Πνευμονολόγους

εικόνες θωρακικής υπερηχογραφίας
εικ. 1 κυψελιδική πύκνωση, ως υπερηχογραφικό παράθυρο, για τα μεσοθωρακικά όργανα. μεσομασχαλιαία γραμμή. air bronch=αεροβρογχόγραμμα. C= θωρακικό τοίχωμα, HD= ημιδιάφραγμα, Pleff πλευριτική συλλογή, alv cons κυψελιδική πύκνωση Image not available.
εικ. 2. φυσιολογική γραμμή υπεζωκότος. επίμηκες πρόσθιο υπερηχογράφημα θώρακος, με τυπικά ανατομικά ευρήματα. Ο υπεζωκός επισημαίνεται με το λευκό βέλος, μεταξύ των 2 πλευρών, R,  https://d.pr/free/i/UBMN7s
εικ. 3. φυσιολογική απεικόνιση παρεγχύματος με παρουσία γραμμών Α. Οι γραμμές Α είναι επαναλήψεις αντηχήσεων με ίσες μεταξύ τους αποστάσεις μεταξύ αυτών και της γραμμής του υπεζωκότος. Image not available.
εικ. 4. γραμμές Β. οπίσθιο θωρακικό τοίχωμα. Οι γραμμές Β αντιτίθενται στις Α και προβάλλονται στο κάτω μέρος της σαρώσεως. Image not available.
εικ. 5. κυψελιδική πύκνωση με πλευριτική συλλογή. επίμηκες υπερηχογράφημα από τη μέση μασχαλιαία γραμμή δεξιά. Σημειώνεται η ηπάτωση του ανάερου πνεύμονος που διασπάται από περιοχές άσπρες που παριστοιύν αεροβρογχόγραμμα. ΑΒ αεροβρoγχόγραμμα. Image not available.
εικ. 6. πνευμονική μάζα.Α. υπερηχογράφημα πνευμονικής μάζας. Επίμηκες υπερηχογράφημα πρόσθιο τού δεξιού πνεύμονα. Ανώμαλα όρια με υποηχοϊκό εσωτερικό. Β ακτινογραφία θώρακος και C αξονική τομογραφία. Image not available.
εικ. 7. πνευμονικό απόστημα. Επιμήκης σάρωση οπίσθιος θώρακας. Ανώμαλα όρια με παρουσία αέρος στην περιφέρεια. Το κέντρο είναι υποηχοϊκό, συμβατό με υγρό ή νεκρωμένο ιστό. Υπάρχει αέρας εντός της σχηματισθείσης κοιλότητας (=air) CW= θωρακικό τοίχωμα.  Image not available.
εικ. 8. μικρή πλευριτική συλλογή (Peff), με ατελεκτασία και comet tail τεχνουργήματα. CW=θωρακικό τοίχωμα. Image not available.
εικ. 9. πλευριτική συλλογή με διαφραγμάτια. HD= ημιδιάφραγμα. εμφανείς οι δυσκολίες παροχετεύσεως Image not available.
εικ. 10. Απλή ανηχοϊκή πλευριτική συλλογή. επιμήκης σάρωση στην οπίσθια μασχαλιαία γραμμή. Ατελεκτατικό τμήμα πνεύμονος 'επιπλέει' στην πλευριτική συλλογή Image not available.
εικ. 11. Μεγάλη πλευριτική συλλογή. με ευρήματα μεταστάσεων στον διαφραγματικό υπεζωκότα. Επιμήκης σάρωση στη μασχαλιαία γραμμή. Ο ασθενής είχε καρκίνωμα του νεφρού. σημείο HCT: Image not available.
πνευμοθώρακας. α=φυσιολογικός θώρακας, στον οποίον διακρίνεται ο υπεζωκός (βέλος) ύπερθεν του οποίου διακρίνεται οιμ ακίνητες τοιχωματικές δομές. Στην β. σε περίπτωση πνευμοθώρακος διακρίνονται μόνο οριζόντιες γραμμές. Στα αριστερά όρια, Το P point: δηλαδή μικρή κοκκιώδης περιοχήη οποία εμφανίζεται και στη συνέχεια εξαφανίζεται, κατά την εισπνοή-εκπνοή (&) https://d.pr/free/i/dutnBl