Οστεοπόρωση

Αντιδάνεειο από την Ελληνική γώσσα, ο διεθνής όρος "osteoporosis" ορίζει τη μείωση της οστικής μάζας (οστά με πόρους-κενοτόπια).