θαμβή ύαλος - ground glass

 Χαρακτηρίζεται από αύξηση της ακτινολογικής πυκνότητας του πνυμονικού απρεγχύματος (), με διατήρηση της απεικονίσεως των βρογχικών και αγγειακών πρέμνων. Δεν πρέπει να συγχέεται με την πύκνωση, επειδή,  εάν συσκοτίζεται η απεικόνιση των αγγείων τότε προτιμάται ο όρος πύκνωση. Το είδος αυτό πνευμονικής σκιάσεως, που μπορεί να είναι εμβαλωματικός ή διάχυτος, γνωστό και στην συμβατική ακτινογραφία, αλλά περαιτέρω αξιοποιηθέν στη CT, εντοπίζεται σε σθενείς με πρώιμες διάχυτες παρεγχυματικές διηθητικές παθήσεις. Οι διηθητικές μορφές μπορεί να αποκαλύπτουν είτε διάμεσες ή κυψελιδικές βλάβες. Επομένως, αν και δεν είναι ειδικό διαγνωστικό μέσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό (). Η συσχέτισή του δε, με άλλα ευρήματα από την αξονική τομογραφία, όπως οζώδεις σκιάσεις, πύκνωση, πάχυνση διαφραγμάτων, ίνωση, μεταβολές των διαστάσσεων αγγείων ή βρόγχων, παγίδευση αέρος ή από την κλινική εξέταση και το ιστορικό, εισφέρει στηον περιρισμό της διαφοροδιαγνωστικής λίστας, ή ακόμη και στην θεώρηση ειδικής διαγνώσεως, όπως τα Τ1Ν0Μ0 πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα του πνεύμονος, καθώς μπορεί να προαγγέλλουν λεμφαδνική μετάσταση ().  

Συσχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με παθολογικές εκτροπές, όπως η μερική πλήρωση αεροχώρων, φλεγμονώδης ή ή ινωτική πάχυνση του διαμέσου ιστού, αύξηση του τριχοειδικού όγκου αίματος (). Μεταξύ όλων των παθολογικών ευρημάτων στην CT θώρακος, η εικόνα "θαμβής υάλου" είναι η πλέον δύσκολη να ερμηνευτεί και να διαγνωσθεί η υποκείμενη παθολογία της () και η πλέον ευένδοτη στις χρησιμοποιούμενες απεικονιστικές τεχνικές. Η εικόνα "θαμβής υάλου" μπορεί να είναι αποτέλεσμα μεταβολών στους αεροχώρους ή το διάμεσο ιστό, εμφυσήματος ή πνευμονικής εμβολής, ακόμη και επί πνευμονικού οιδήματος, αποφολιδωτικής πνευμονίας, πνευμονία από πνευμονοκύστι carinii, κυψελιδική πρωτεϊνωση, πνευμονία εξυπερευαισθησίας, και φαρμακοεπάγωγες ή μετακτινικές πνευμονοπάθειες.

 

εικόνες θαμβής υάλου "ground glass"
CT γυναικός 35 ετών, με πνευμονική σαρκοείδωση και εκτεταμένη σκίαση θαμβής υάλου. Η διάγνωση της σαρκοειδώσεως υποτέθηκε, βάσει χαρακτηριστικότερων σημείων σαρκοειδώσεως, όπως η διαταραχή της αρχιτεκτονικής των βρόγχων, στα άνω και κάτω πνευμονικά πεδία, και μικροοζιδίων με περιλεμφαγγειακή κατανομή, όπως φαίνεται στην υπογραμμισμένη περιοχή () Figure 4–
HRCT επί ασθενούς με μη διηθητικό βρογχοκυψελιδικό αδενοκαρκίνωμα σταδίου Τ1Ν0Μο. εικόνα θαμβής υάλου.