Αζυγοοισοφαγικός χώρος, Azygoesophageal recess

 Χώρος που εντοπίζεται πλαγίως ή οπισθίως προς τον οισοφάγο και προσθίως της Σ.Σ. Εκτείνεται από το σημείο της ανακάμψεως της αζύγου φλεβός μέχρι τον αορτικό πόρο. Ο σχηματισμός του είναι, φυσιολογικά, τοξοειδής με  κυρτό προς τα αριστερά. Επειδή ο δεξιός πνέυμονας εκτείενται προς τον αζυγοοισοφαγικό χώρο, παθολογικές καταστάσεις στην περιοχή μπορεί να αναγνωρίζονται ακτινολογικά, και, τυπικά, εκδηλώνονται ως αυξημένη σκίαση ή/και ως πειργραμμική διαταρχή. Στους ενήλικες, και επί αξονικής τομογραφίας είναι ένδειξη παθολογίας του μεσοθωρακίου. Μια κυρτότητα που βλέπει δεξιά και αμέσως κάτωθεν της αζύγου φλεβός σε κατα μέτωπο ακτινογραφία, είναι παθολογική και χρήζει περαιτέρω έρευνας.