προφυλακτικά άσθματος

προφυλακτικά άσθματος
κετοτιφαίνιο zaditen tab 1 mg, syr 1 mg/5 ml  
klevistamin tab 1 mg nεδοχρωμίλη
νεδοχρωμίλη tilade inh 2 mg/δόση  
ομαλιζουμάμπη omalizumamb xolair 150 mg/vial χορηγείται υποδορίως ανά 2ή 4 εβδομάδες ανάλογα με τη στάθμη της IgE και το σωματικό βάρος. μεγίστη δόση 375 mg/2 εβδομάδες. όχι σε ηλικία <=12 ετών  
χρωμογλυκικό νάτριο     νατριούχος χρωμογλυκίνη
       

ΧΡΩΜΟΝΕΣ. Οι χρωμόνες αναστέλλουν διάφορα κύταρα της φλεγμονής που εμπλέκονται στην παθογένεια της αλλεργικής φλεγμονής όπως τα κυψελιδικά μακροφάγα κια τα ηωσινόφιλα. Επίσης εισφέρουν στη σταθεροποίηση των σιτευτικών κυττάρων.διαθέσιμες χρωμόνες
δινατριούχος χρωμογλυκίνη
νατριούχος νεδοχρωμίλη


Τα φάρμακα αυτά έχουν, ουσιαστικά, αποσυρθεί, λόγω ασθενούς δράσεως και διαθέσεως πολύ ισχυροτέρων φαρμακολογικών παραγόντων, που που αναστέλλουν την φλεγμονή ή εξασφαλίζουν διάσωση. Οι χρώμόνες, εν τούτοις, έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα ότι δεν είναι σγεροειδικά φάρμακα κια πρττιμώνται από τους στεροειδοφοβικούς ασθενείς.  Οι απρενλεργειες από τη θεραπεία με χρωμόνβες είναι πολύ σπάνιες. Ατυχ΄ς το εισπνεόμενο φάρμακο έχει δυσάρεστη γεύσηγ, που μπορεί να περιρίσει τη χρήση του, ιδίως στα παιδιά.

Oμαλιζουμάμπη (Xolair)Βιοτεχνολογικόπροϊόναπόανασυνδυασμένο
 DNA,
με
εκλεκτική
πρόσδεση
στις
ανοσοσφαι
-
ρίνες
 IgE
που
θεωρούνται
υπεύθυνες
για
τη
διέγερση
των
υποδοχέων
 Fc
ε
στην
επιφάνεια
των
ιστιο
-
κυττάρων
και
των
βασεόφιλων
κυττάρων
.
Από
τη
διέγερση
αυτή
,
εκλύονται
ποικίλα
βιοδραστικά
μό
-
ρια
που
σχετίζονται
με
τις
θορυβώδεις
οξείες
αλλεργικές
αντιδράσεις
 (
αναφυλαξία
,
λαρυγγόσπασμος
και
οξύ
αλλεργικό
άσθμα
).
Χορηγείται
σε
ασθενείς
με
αλλεργικό
άσθμα
,
όταν
δεν
αποδίδει
ήμαλιζουμάμπη
(Xolair)
Βιοτεχνολογικό
προϊόν
από
ανασυνδυασμένο
DNA,
με
εκλεκτική
πρόσδεση
στις
ανοσοσφαι
-
ρίνες
IgE
που
θεωρούνται
υπεύθυνες
για
τη
διέγερση
των
υποδοχέων
Fc
ε
στην
επιφάνεια
των
ιστιο
-
κυττάρων
και
των
βασεόφιλων
κυττάρων
.
Από
τη
διέγερση
αυτή
,
εκλύονται
ποικίλα
βιοδραστικά
μό
-
ρια
που
σχετίζονται
με
τις
θορυβώδεις
οξείες
αλλεργικές
αντιδράσεις
(
αναφυλαξία
,
λαρυγγόσπασμος
και
οξύ
αλλεργικό
άσθμα
).
Χορηγείται
σε
ασθενείς
με
αλλεργικό
άσθμα
,
όταν
δεν
αποδίδει
ή
αντεν
-
δείκνυται
η
αγωγή
με
εισπνεόμενα
γλυκοκορτικοειδή
.
αντεν
-
δείκνυται
η
αγωγή
με
εισπνεόμενα
γλυκοκορτικοειδή
.