παράγωγα ξανθίνης - αμινοφυλλίνη

αμινοφυλλίνη
αμινοφυλλίνη aminophylline cooper inj sol 250 mg/10 ml  
  aminophylline demo inj sol 250 mg/10 ml  
θεοφυλλίνη
θεοφυλλίνη theobros sR 300 mg  
  theodur 200 mg,300 mg  
  uniphyllin 100, 200, 300, 350 mg  
  theophylline bruneau amp 240 mg/4 ml  
  uniphyllin inj sol amp 240 mg/ml  
συνδυασμοί
θεοφυλλίνη + guaifenesin gulamyl syr 50+30