ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Η διαχείριση της καρδιοπνευμονικής δοκιμασίας κοπώσεως -- Υπολογισμός φυσιολογικών δεδομένων - αναπνευστικό πηλίκο

 Η τιμή του R υπολογίζεται, ως εξής: εκ του ορισμού της:

R= V̇CΟ2 / V̇Ο2  

Η παραγωγή διοξειδίου V̇CΟ2  και η κατανάλωση Ο2 , V̇Ο2  εκφέρονται σε l/min σε συνθήκες STPD.  Η τιμή του R μπορεί να θεωρηθεί ότι, γενικά, αντανακλά την τιμή του αναπνευστικου πηλίκου.