Διάφραγμα

Είναι αποπλατυσμένο ινομυώδες θολωτό όργανο που διαχωρίζει την κοιλία από το θώρακα. Κατάγεται από 4 διακριτούς εμβρυικούς ιστούς: το εγκάρσιο διάφραγμα, τις πλευροπεριτοναϊκές πτυχές, από αυχενικά μυοτόμια, και το κοιλιακό μεσεντέριο.

Η ανάπτυξή του άρχεται από την 3η  εβδομάδα της κυήσεως και ολοκληρώνεται την 8η εβδομάδα. Διαταραχή της αναπτύξεως των πλευροπεριτοναΙκών πτυχών και της επακόλουθης μεταναστεύσεως του μυός απολήγει σε σύμφυτο έλλειμμα. Η μθική μοίρα του διαφράγματος εξορμάται από τις 6 κατώτερες πλευρές αμφοτερόπλευρα, την οπίσθια ξιφοειδή προσεκβολή και από τους έξω και έσω arcuate συνδέσμους.

 Από το διάφραγμα διέρχονται διάφορα όργανα.όπως η αορτή (οπισθίως, στο ύψος του 12ου θωρακικού σπονδύλου), ο οισοφάγος και η κοίλη φλέβα.  Το οισοφαγικό τρήμα ευρίσκεται στο ύψος του 10ου θωρακικού σπονδύλου και περιβάλλεται από τον διαφραγματικό μύ, ενώ η κοίλη γλέβα διατιτραίνει το διάφραγμα στο ύψος του 8ου ή 9ου θωρακικού σπονδύλου. Το διάφραγμα αρδεύεται από την δεξιά και αριστερή φρενική αρτηρία, τις μεσοπλεύριρς αρτηρίες και τους μυοφρενικούς κλάδους των έσω θωρακικών αρτηριών και τις περικαρδιοφρενικές αρτηρίες. Η φλεβική απαγωγή γίνεται μέσω κάτω κοίλης φλέβας, της αζύγου, δεξιά και της επινεφριδιονεφρικής και ημιαζύγου, αριστερά.

 Το διάφραγμα νευρώνεται αποκλειστικά από το φρενικό ν., που εξορμάται από το 4ο (3ο και 5ο) αυχενικό νευροτόμιο. Το φρενικό νεύρο διανύει μεγάλη διαδρομή πριν φτάσει στον τελικό του προορισμό. Οποιαδήποτε εξέλιξη που διακόπτει την μετάδωση ώσεων δια του φρενικού ν. προκαλεί λειτουργικές διαταραχές στο διάφραγμα.