Επιφανειοδραστική ουσία - λειτουργία

[α] μειώνει την πνευμονική διατασιμότητα· [β] εμποδίζει το σχηματισμό ατελεκτασιών· [γ] επικουρεί την αποκατάσταση των ατελκτασιών αραγωγών.

Επιφανειακή τάση – Νόμος Laplace

οι κυψελίδες συμπεριφέρονται ως το φυσικό μοντέλο "αέρας σε νερό" καθώς είναι υγρές και περικλείουν αεριώδη χώρο. Η επιφανειακή τάση δρα στην φάση στη διαμετώπιση "αέρας-νερό", και τείνει να καταστήσει τη φυσσλίδα μικρότερη, μειώνονται την επιφανειακή περιοχ΄η της διαμετωπίσεως. Η πίεση αέρος που απαιτείται για να διατηρηθεί ισορροπία μεταξύ της τ΄σεως συμπτώσεως (γ) και της τάσεως εκπτύξεως, του αέρος, στο εσωτερικό μιας κυψελίδας, εκφράζεται από το νόμο του Laplace

P=2g/r