Δισκοειδής ατελεκτασία

Υποτμηματική ατελεκτασία, που οφείλεται σε απόφραξη μικρού βρόγχου και παρατηρείται σε καταστάσεις υποαερισμού, πνευμονικής εμβολής ή πνευμονίας. Παρατηρούνται μικρές περιοχές ατελεκτασίας, αποδιδόμενες σε μειώσεις του περιοχικού αερισμού και ανωμαλίες στη τοπική σύνθεση της επιφανειοδραστικής ουσίας, λόγω της τοπικής υποξίας, της ισχαιμίας και της παραγωγής τοξινών. Συνεπάγεται διαταραχές στην τοπική ανταλλαγή αερίων λόγω διαταραχής της σχέσεως V̇/Q̇, απότοκες διαμορφώσεως συνθηκών διαφυγής στο πάσχον τμήμα και νεκρού χώρου στους παρακείμενους ιστούς.