υποξαιμία, φυσιολογική θεώρηση

 

Στο παραπλεύρως διάγραμμα, διακρίνεται ότι καταγράφονται αποκλίσεις στη σχέση V̇/Q̇ σε ένα ευρύ φάσμα, που άρχεται από την πλήρη έλλειψη αιματώσεως (νεκρός χώρος), μέχρι την πλήρη έλλειψη αερισμού (διαφυγή). Στις περισσότερες των κλινικών περιπτώσεων, η σχέση V̇/Q̇ εντοπίζεται μεταξύ των δύο άκρων του φάσματος πιθανών μεταβολών, συνήθως στην περιοχή της χαμηλής σχέσεως V̇/Q̇. Σημιώνουμε ότι οι διαταραχές δεν είναι απαίτητο να καταγράφονται και στις δύο φάσεις του αναπνευστικού κύκλου. Επί οξείας βλάβης, η κύρια χρονική εντόπιση είναι κατά τη διάρκεια της εκπνοής, όπου οι ευένδοτες κυψελίδες συμπίπτουν μαζικά[i]. Εάν οι κυψελίδες  είναι ιδιαίτερα ευάλλωτες στην ατελεκτασία, είναι φανερό ότι η εφαρμογή θετικής τελοεκπνευστικής πιέσεως, που βοηθάει να διατηρηθούν οι κυψελίδες ανοικτές, όχι μόνο θα προκαλέσει μείωση του απαιτούμενου έργου αναπνοής, αλλά, επιπλέον, θα άρει το μέγιστο των διαταραχών V̇/Q̇[ii].

 

[i] Amis TC, Jones HA, Hughes JM. Effect of posture on inter-regional distribution of pulmonary perfusion and VA/Q ratios in man. Respir Physiol 1984·56:169-182

[ii] Amato MB, Barbas CS, Medeiros DM, Schettino G, Lorenzi FG, Kairalla RA et al. Beneficial effects of the "open lung approach" with low distending pressures in acute respiratory distress syndrome. A prospective randomized study on mechanical ventilation. Am J Respir Crit Care Med 1995· 152:1835-1846