Ύπολειπόμενος Όγκος, residual volume, RV, προβλεπόμενες τιμές

Black           1974    M         3.80H+0.034A-6.03     0.57     0.61

Boren          1966    M         1.9H+0.012A-2.24       0.53     0.33

Goldman     1959    M         2.7H+0.017A-3.45       19%     0.64

Grimby       1963    M         2.16H+0.024A-0.016W-1.68   0.41     -

Needham    1954    M         4.29H+0.026A-0.024W-4.52   0.45     -

Sterk**       1977    M         2.56H+0.019A-2.75     0.33     0.60

Sterk***     1977    M         2.42H+0.024A-3.41     0.40     0.55

Sterk***     1977    M         2.40H+0.028A-3.44     0.42     0.53

Ruehle (1)   1976    M         2.1H-2.21        0.43     -

Ruehle (2)   1976    M         2.1H-2.29        0.45     -

Ruehle (3)   1976    M         2.2H-1.86        0.45     -

Ruehle (4)   1976    M         1.8H-1.05        0.40     -

Ruehle (5)   1976    M         2.55H-2.15      0.50     -

Black           1974    F          2.3H+0.021A-2.98       0.46     0.49

Goldman     1959    F          3.2H+0.009A-3.9         24%     0.55

Grimby       1963    F          2.92H+0.008A-3.73     0.35     -

Hall**         1979    F          2.8H+0.016A-3.54       0.31     -

Needham    1954    F          0.01A+1.31      0.39     -

Sterk**       1977    F          1.65H+0.028A-3.77     0.32     0.53

Sterk***     1977    F          1.75H+0.025A-3.26     0.30     0.60

Sterk***     1977    F          1.92H+0.018A-2.40     0.29     0.55

Ruehle (1)   1976    F          2.3H-2.43        0.38     -

Ruehle (2)   1976    F          2.0H-1.8          0.30     -

Ruehle (3)   1976    F          2.3H-2.11        0.28     -

Ruehle (4)   1976    F          2.55H-2.15      0.40     -