Ατελεκτασία - σημεία απώλειας ακτινολογικού όγκου

α. γενικά

  • έλξη του μεσοθωρακίου.

Η τραχεία και η καρδιά έλκονται προς το πάσχον μεσοθωράκιο. Ακτινολογικό εύρημα που εντοπίζεται και με την ψηλάφηση (εξωθωρακική τραχεία, καρδιακή ώση) ή την ακρόαση (καρδιακοί τόνοι)

  • ανύψωση του διαφράγματος.

Το διλάφραγμα του πασχοντος ημιθωρακίου ανέρχεται και η φυσιολογική σχέση μεταξύ του δεξιού και αριστερού διαταράσσεται.

  • πτώση του σύστοιχου ώμου.
  • μείωση των μεσοπλευρίων διαστημάτων στο πάσχον μεσοθωράκιο.

Μετατόπιση των μεσολοβίων σχισμών. Απαιτείται πλάγιο ακτινογράφημα για την ανάδειξη μετατοπίσεως των μεσολοβίων σχισμών. Προς τα εμπρός μετατόπιση της πλαγίας σχισμής, επί ατελεκτασία του αριστερού άνω λοβού. προς τα πίσω μετατόπιση επί ατελεκτασάις του του κάτω. Η μετατόπιση της οριζόντιας σχισμής μπορεί να αναγνωρισθεί στο ΟΠ ακτινογράφημα.

  • μετατόπιση της πύλης του πάσχοντος ημιθωρακίου

Φυσιολογικά, η αριστερή πύλη είναι λίγο ψηλότερα της δεξιάς, επειδή η αριστερή πνευμονική εφιππέυει του αριστερού στελεχιαίου βρόχγου, ενώ η δεξιά πορεύεται παράλληλα. Η σχέση αυτήα μεταβάλλεται επί ατελεκτασίας.

  • αντιρροπιστικός υπεραερσιμός

Μπορεί να αναγνωρισθεί ως υπερδιαφάνεια παρακείμενου λοβού ή του αντίστοιχου πνεύμονος.

Μεταβολές της αναλογίας του δεξιού από τον αριστερό πνεύμονα (φυσιολογικά: δεξιός 55%/45% αριστερός). Επί ατελεκτασίας η σχέση μεταβάλλεται και αποτελεί κλειδί για την αναγνώριση της ατελεκτασίας.

  • Ασυμμετρία ημιθωρακίων

φυσιολογικά, τα δύο ημιθωράκια είναι συμμετρικά, η συμμετρία ανατρέπεται σε οφελος του υγιούς ημιθωρακίου.