Λευκοκυτοκλαστική αγγειΐτιδα

Δερματική οξεία μορφή αγγειΐτιδας, που χαρακτηρίζεται κλινικά από ψηλαφητή πορφύρα, ιδίως στα κάτω άκρα, και ιστολογικά από εξιδρωματική αλλοίωση των λευκοκυττάρων και συχνά σχηματισμό ινικής γύρω από τα δερματικά φλεβίδια. Παρατηρείται εξαγγείωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Περιγράφονται εντοπισμένες μορφές, στο δέρμα, ή διάχυτες, οι οποίες προσβάλλουν άλλους ιστούς, όπως επί πορφύρας Henoch-Schφnlein purpura.

Βλ.: δερματική αγγειΐτιδα, cutaneous vasculitis.