εργαστηριακά ευρήματα - ακτινογραφία θώρακος

Στα πρώϊμα στάδια, η ακτινογραφία θώρακος μπορεί να είναι αρνητική, ιδίως επί ARDS ή να εμφανίζει εικόνα διαμέσου διηθήσεως, αλλά σύντομα διαμορφώνονται στοιχεία βοτρυδιακής πληρώσεως. Τα ειδικότερα ακτινολογικά σημεία του καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος είναι η αναστροφή της αιματικής ροής προς τα αγγεία των άνω πνευμονικών πεδίων και η καρδιομεγαλία, αν και η τελευταί μπορεί να απουσιάζει επι καρδιογενούς οιδήματος οφειλομένου σε οξύ έμφρακτο του μυοκαρδίου, περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια ή μίξωμα του αριστερού κόλπου. Η ακτινολογική εικόνα του ARDS χαρακτηρίζεται από δάχυτη ομοιγενή διήθηση των πνευμονικών πεδίων, χωρίς αναστροφή της ροής αίματος, καρδιομεγαλία ή υπεζωκοτική συλλογή.