υπερτροφία αριστερής κοιλίας

 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

Η υπερτοφία της αριστερής κοιλίας εκδηλώνεται στο ηκγ-γράφημα με υψηλά κύματα R (>μεγαλύτερα των 25 mm στις  V5 ή V6 απαγωγές) και βαθειά κύματα S, στις V1 και V2. Επί βαρειάς αριστερής ανεπάρκειας παρατηρούνται, επίσης, ανεστραμμένα T στις V5 και V6 και μπορεί να αναγνωρίζεται αριστερή απόκλιση του άξονος. Στις περιπτώσεις αριστερής αποκλίσεως του άξονος, το QRS καθίσταται αρνητικό στην απαγωγή ΙΙΙ.