Βήχας

βλέπε:
βήχας
Αντανακλαστικό, βήχας
Βήχας, μηχανική, η συμμετοχή της γλωττίδας
Βήχας, δυσμενείς επιδράσεις στο κυκλοφορικό
Βήχας, επιδράσεις στην οξεοβασική ισορροπία
Βήχας, δυσμενείς επιδράσεις στο ΚΝΣ
Βήχας, δυσμενείς επιδράσεις
Βήχας, κέντρο
Βήχας, κεντρομόλος αγωγή
Βήχας, υποδοχείς
Βήχας, διάγνωση
βήχας από φάρμακα
χαρακτηριστικά και δημογραφικά στοιχεία χρόνιου βήχα.
ο βήχας στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση

 

Ως χρόνιος ορίζεται ο βήχας, που επιμένει επί διάστημα μεγαλύτερο των 8 εβδομάδων. Η επίπτωσή του κειμένεται μεταξύ 9-33% (&), το συχνότερο προκλητικό αίτιο είναι το κάπνισμα και αποτελεί συνήθη αιτία αναζητήσεως ιατρικής βοήθειας (&,&).

Βήχας από φάρμακα. Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης. αΜΕΑ,  μπορεί να προκαλέσουν χρόνιο, βασανιστικό βήχα, σε περίπου 30% των ασθενών. Για την εμφάνισή του, ο 'φαρμακοεπαγόμενος' βήχας δεν χρειάζεται ερέθισμα και παρατηρείται  στις γυναίκες συχνότερα, παρ΄ό,τι στους άνδρες, συνήθως 1-2 μήνες μετά την ένραρξη της θεραπείας με τα aMEA. Όλοι οι α ΜΕΑ μπορούν να προκαλούν χρόνιο βήχα, αλλά οι αναταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ φαίνεται ότι υπολείπονται στην πρόκληση βηχός. Οι ασθενείς με προϋπάχων άσθμα, δεν φαίνεται να είναι περισσότερο επιρρεπείς. Παρ΄όλο ότι η επαγωγή βρογχοσπάσμου από την βραδυκινίνη είναι ένας πιθανός μηχανισμός, μέσω του οποίου οι ανταγωνιστές τηω υποδοχέων αγγειοτασίνης προκαλούν βήχα, ο ακριβής βηχογόνος μηχανισμός δεν έχει, με βεβαιότητα, διευκρινιστεί. Η διακοπή του υπεύθυνου φαρμακολογικού παράγοντος απολήγει στην ύφεση του συμπτώματος, εντός λίγων ημερών ή εβδομάδων. Η επανάληψη της χορηγήσεως συνεπάγεται υποτροπή του συμπτώματος, όπως μπορεί να εμφανιστεί και με άλλον αναστολέα, επίσης. 
⇒Παράγοντες που χορηγούνται με εισπνοές μπορεί να δρουν ως τοπικά ερεθιστικά και να προκαλούν διέγερση των ερεθισμοϋποδοχέων, προς πρόκληση βηχός. Οι δοσιμετρικές αεροσόλες είναι σύνηθες αίτιο προκλήσεως βήχα και βρογχόσπασμου. Οι αντιδράσεις οφείλονται, ιδίως, στα έκδοχα και τα προωθητικά. Ο βήχας και ο βρογχόσπασμος αποτελούν, επίσης, δυνητικές παρενέργειες της δι' αεροσολών χορηγουμένης πενταμιδίνης. Ο παθογενετικός μηχανισμός είναι ασαφής, αν και πιθανολογείται ότι μπορεί να διεγείρεται βρογχική υπεραντιδραστικότητα. Ο βήχας είναι επίσης γνωστή παρενέργεια των α-ΜΕΑ. 1-2% των ασθενών που λαμβάνουν α-ΜΕΑ κατατρύχονται από ξηρό, μη παραγωγικό, ερεθιστικό βήχα. Κατά κανόνα ο βήχας αρχίζει μετά μερικές ημέρες από την έναρξη της χορηγήσεως, αλλά σε μερικές περιπτώσεις η εμφάνισή του καθυστερεί επί μήνες μετά την έναρξη της χορηγήσεως. Στις περιπτώσεις αυτές η διάγνωση και η αιτιολογική του συσχέτιση με το φάρμακο είναι δυσδιάκριτη. Ο βήχας διακόπτεται μερικές εβδομάδες μετά την αντικατάσταση του φαρμάκου.