Αντανακλαστικό, βήχας

Αντανακλαστικό, βήχας  | Βήχας, μηχανική, η συμμετοχή της γλωττίδας| Βήχας, δυσμενείς επιδράσεις στο κυκλοφορικό|Βήχας, επιδράσεις στην οξεοβασική ισορροπία| Βήχας, δυσμενείς επιδράσεις στο ΚΝΣ |Βήχας, δυσμενείς επιδράσεις  | Βήχας, κέντρο|Βήχας, κεντρομόλος αγωγή |Βήχας, υποδοχείς | Βήχας, διάγνωση|Το α. του βήχα είναι το ισχυρότερο και πλέον αποτελεσματικό αμυντικό α. του αναπνευστικού συστήματος. Ο βήχας είναι εξαιρετικά βίαιο φαινόμενο. Πρόκειται για μια μεταβολή του τύπου της αναπνοής που αποσκοπεί στην απελευθέρωση των αεραγωγών από ερεθιστικές ουσίες ή προϊόντα ενδογενούς προελεύσεως, όπως παθολογική ως προς την ποιότητα ή υπερβολική ως προς την ποσότητα βλέννη, ξένα σώματα κλπ. Η λειτουργική σημασία του βήχα, όχι πάντοτε έκδηλη επεκτείνεται πολύ πέρα από την εμφανή πρόθεση καθάρσεως και διατηρήσεως ανοικτών των αεροφόρων οδών. Διαδραματίζει και προστατευτικό ρόλο παρεμπο