ο βήχας στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση

περίληψη. Η παθογένεια του βήχα στην ιδιοπαθή πνευμονική Ίνωση, ΙΠΙ, δεν έχει επαρκώς κατανοηθεί. Κατά μία υπόθεση, υπεύθυνοι παράγοντες θεωρούνται οι ανωμαλίες στα αισθητικά νεύρα των βρόγχων, τα περιέχοντα ταχυκινίνες, γεγονό, βέβαια, που προϋποθέτει διάρρηξη του αναπνευστικού επιθηλίου (&) (βλ.: ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση). Οι ασθενείς προσέρχονται με προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια ενώ επίμοπνος, βασανιστικός, μη παραγωγικός βήχας, που δεν υπακούει σε θεραπεία με αντοβηχικά  κατατρύχει το 73-80% των ασθενών (&,&, &, *&*). Ανέκδοτες μελέτες έχουν συμπεράνει ότι τα κορτικοειδή μπορεί να ασκούν επωφελή δράση στην ΙΠΙ, αλλά δεν έχουν εκπονηθεί κατάλληλα μορφοποιημένες μελέτες. Σε μια μελέτη αναγνωρίστηκε ενίσχυση της ευαισθησίας του αντανακλαστικού του βήχα (Αντανακλαστικό βήχα) μετά δοκιμαστική εισπνοή καπσαϊσίνης.  .
εισαγωγή. 
κεφάλαιο.
κεφάλαιο.
κεφάλαιο.
κεφάλαιο
κεφάλαιο
κεφάλαιο
κεφάλαιο
κεφάλαιο
ooooooooooo
ooooooooooo