Δυνάμεις αδρανείας

Σύμφωνα με τον α΄νόμο της μηχανικής, πρέπει να εφαρμοσθεί μια δύναμη, για την υπερνίκηση της αδράνειας ενός σώματος, δηλαδή τη μεταβολή της κινητικής του καταστάσεως είτε από τη στατική κατάσταση στην κινητική ή προκειμένου να μεταβάλει την ταχύτητα με την οποία κινείται. Η δύναμη που δαπανάται για την υπερνίκηση της αδράνειας είναι ανάλογη με τη μάζα του σώματος και την επιδιωκόμενη επιτάχυνση. Από φυσιολογικής απόψεως, η αδράνεια αποτελεί αμελητέα ποσότητα των συνολικά προβαλλομένων αντιστάσεων στην αναπνοή.